02K čemu revize slouží a je opravdu nutná?


Úkolem každého revizního technika je, že provádí kontrolní činnost. Musí dohlížet, zda byly respektovány stanovené aplikační podmínky a dodrženy dané montážní postupy pro ochranu před bleskem.


Je důležité zkontrolovat, zda hromosvod odpovídá projektové dokumentaci zpracované podle norem ČSN, zda všechny součásti hromosvodu jsou v dobrém stavu a nejsou zkorodovány a hlavně pokud vodivé časti na střeše, jsou připojeny k hromosvodu, nebo dostatečně chráněné oddálenými jímači (včetně okapů, antén, komínů, atd..)Revize by měla být provedena během realizací staveb, po instalaci nového hromosvodu, po opravách případně celkové rekonstrukce hromosvodu. Intervaly pravidelných revizí jsou dány normami podle typu objektu. U rodinných domů se pravidelná revize provádí každé 4 roky. Je důležité kontrolovat stav jímací soustavy, zemničů a spojů.